onsdag 27 april 2016

Vem ska få bestämma Flickan, mamman och demonernas åldersgräns? Är det verkligen Suzanne Osten och hennes fanclub?

I debatten runt Suzanne Ostens senaste film, Flickan, mamman och demonerna, har det låtit som att regissören själv borde få bestämma för vilken publik filmen är oskadlig. ”Hon vet väl bäst, hon med sin långa erfarenhet av…” – ja, av vad? Av att för 60 år sedan ha haft en paranoid mamma? Erfarenhet av att göra barnfilm? Av barnteater? Absolut, men är det sistnämnda verkligen relevant här?


”Skildrat mamma på olika sätt”


Om vi börjar med det förment självbiografiska, som nästan alla recensioner och artiklar tar upp. I en intervju 1998 säger Osten att hon hela sitt liv jobbat med vad som är normalt och onormalt och ”skildrat min mamma på olika sätt”. Först när Osten i 40-årsåldern började gå i terapi kom de hemska minnena från barndomen upp till ytan. Bortträngda minnen var då i ropet. ”Man kan säga att jag kom ut i mitten av min levnadsbana.”

Enligt Osten själv handlar pjäsen och filmen inte om hur hemskt det är för flickan, utan om en skam- och skuldproblematik avseende detta att skvallra för andra om sin situation. Istället flyttas fokus till demonerna: modern är tillfångatagen av dem, det är deras fel, inte flickans. ”Jag har haft en härlig barndom men det hade varit skönt om någon sagt till mig att hon var sjuk och att det inte var mitt fel.” 

Kanske är det just detta som gör filmen självbiografisk. 


Erfarenhet av barnfilmsskapande?


Osten säger själv att hon gjort två barnfilmer, denna nya samt Bengbulan (1996). Jag påstår i egenskap av professor i filmvetenskap med inriktning mot barn att ingen av dem är någon barnfilm. Vad säger att Osten har rätt, bara för att hennes avsikt var att filmen skulle vara för ”7-12-åringar ungefär” och deras föräldrar?

Ostens svar: ”Jag är utbildad gestaltterapeut, jag är professor, jag har arbetat med barn och teater och teaterreception i hela mitt vuxna liv och vill hävda att jag är väldigt inläst. Och blir jag osäker tar jag in expertis. [.. ] inte att det är fel att oroa barn och att hon är insatt i ämnet”. ”Hennes film utgår från en pjäs som är forskad på under 20 år.” 

Filmen har få likheter med pjäsen som inte alls varit föremål för någon forskning. Osten har överhuvudtaget aldrig forskat, varken på teater- eller filmreception. Hennes professur är en konstnärlig sådan och det hon brukar kallar sina forskningsprojekt är på sin höjd utveck-lingsprojekt. 

Pjäsen må ha prövats på barnpubliker i 15 år, men det går inte jämföra en pjäs med en 30-årig kvinna i rollen som 8-åring och demoner som ser ut som detektiver – samt teaterpu-blikers distans till föreställningarna – med en film med en 9-åring i rollen som 7-8-åring, med läskiga demoner som plötsligt dyker upp i skåp, samt publikens närhet till händelserna i fallet med biografmediet. Barn tycker överlag att teater är ”mer overkligt” och är där mycket mer medvetna om sin publikroll. 


Hört med expertis och kolleger


Blir Osten osäker, säger hon sig ta in expertis. Det rör sig då dels om psykologer och psykiatriker. Fast vad vet de? ”Jag jag gick till experter och frågade om man kan berätta om det här med att ha en förälder som är psykotisk, kan man göra det för barn. De slog ifrån sig. För det första kan de ingenting om teater och för det andra finns det en väldigt konservativ inställning till hur man ska prata med barn.”

Dels säger sig Osten ha rådfrågat barn, både vad gäller den pjäs som filmen bygger på och under slutarbetet med filmen. I överklagan till Förvaltningsrätten citerar Osten barnreak-tionerna från sitt samtal med 7-11-åringar efter att de sett den nästan färdiga filmen. I ingen forskning skulle denna metod godtas där regissören själv närmast håller ett innehållsförhör direkt efter filmvisningen. Ändå säger sig ett barn efteråt skaka och ha varit tvungen sitta i frökens knä. 

Andra barn framhåller att det var läskigt i början ”när en hand tog i papperet och ”ögonen”; ”när den där tjejen låg i det där skåpet”; ”när ögonen kommer bort”; ”mamman var elak, hon knockade Ti”. De fösta scener barnen tänker på: När mostern och polisen kommer in i huset; När dom vill döda mamman – stryper henne; När mamman uppmanas döda Ti; När dom sa att dom ska göra så att dom skulle brinna upp; När hon öppnar skåpet och det plötsligt ligger en demon där. 

Professorn i teatervetenskap, Karin Helander, backar i ett utlåtande upp Ostens barnteater-expertis, men refererar mest till egna artiklar och kapitel om det hon påstår är receptions-forskning om barns upplevelser – av teater. Det rör sig nu nästan bara om förskolebarn, men dessa är inte relevanta i detta sammanhang.

Osten har även låtit kolleger och vänner intyga hennes konstnärlighet och filmens ofarlighet. Flera av dem kan sägas stå i jävsförhållande till regissören (psykoanalytikern Bárárany som Osten jobbat med på Babydrama, Ostens efterträdare på Unga Klara, Malena Janson på Svenska filminstitutet som utsett Osten till Barnfilmsambassadör och vars omdöme nu riskerar att ifrågasättas (förutom att SFI gett filmen 9 miljoner i produktionsstöd – se där vådan av att inte längre ha någon barnfilmskonsulent!). 


Åldersbestämde Förvaltningsrätten Ostens erfarenhet – inte filmen?


Förvaltningsrätten gick på filmbolagets överklagande av Statens Medieråds 15-årsgräns. En av rättens ledamöter medger i en tidningsintervju att de sakkunnigas långa diskussion kom att handla både om filmen som enskilt verk och sammanhanget i stort: ”Den här filmen är ju knuten till en så pass känd upphovsman, att det fanns med i vår bedömning vilket annars inte är brukligt. Det är en intressant film som knyter an till tidigare filmer och verk som Suzanne Osten gjort om sin barndom.”

Journalisten frågar ”Är inte Medierådets beslut om 15-årsgräns, och även Förvaltnings-rättens nya prövning, ett sätt att omyndigförklara regissören just i egenskap av barnfilms-ambassadör?”. Svaret: ”Det var en aspekt som fanns med oss i vår bedömning. Suzanne Osten har ju en unik kunskap kring de här frågorna: om barnkultur, barnpublik, film och utsatta barn. Men det är svårt att säga om det alls, eller i hur hög grad, det påverkat vår bedömning.” 

Dessutom menar Förvaltningsrätten i sin dom att filmen ”kan stärka barn i utsatta situatio-ner”, hänvisar även till barns rätt till informationsfrihet och sänkte barnförbjudet till 11-årsgräns. Kammarrätten medger ingen ny prövning. Föräldrar förväntas ju ta med barnen.

Åldersbedömningen ska ej baseras på något annat än om filmen kan ”medföra stark rädsla, oro och förvirring och vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år”. Med ”barn” menas då en tänkt genomsnittspublik. Åldersgränser sätts ej med tanke på regissörens livsverk eller status, inte heller på specifika utsnitt av publiken såsom ”utsatta grupper”. Ostens egna testvisningar har visat att filmen just medför stark rädsla och oro.


I barns informationsfrihet ingår även frihet från information. Ingen vuxen lär ha försökt övertala någon motvillig 11-åring att gå och se Hunger Games, som enligt den absurda jämförelsen i överklagan innehåller ”barn som mördar andra barn”. Övertalningsförsök eller skolplikt torde behövas i detta fall. Är det ”informationsfrihet”?

måndag 25 april 2016

2039 har alla svenska barn rätt att rösta i alla allmänna val! Del I.


”Den mest grundläggande av alla rättigheter är rätten att äga rättigheter” (Freeman 2007:7-8)

I mitt inlägg förra måndagen, om betydelsen för barns medierättigheter av att Barnrättig-hetskonventionen blir svensk lag 2018, definierade jag demokrati som ”resultatet av publi-ker som i offentligheten skapar och ständigt reviderar en allmän opinion i en viss fråga”. Med andra ord: även mellan valen. Det finns förstås många sätt att betrakta demokrati och ett annat som jag här och två veckor framåt ska betona är ”det gemensamma sökandet efter rättvisa problemlösningar” som kräver att en mångfald sociala perspektiv får komma till uttryck även i val och i riksdagsbeslut.

Vi sägs ha ”allmän rösträtt” i Sverige, från vilka barn ”naturligtvis” är utestängda. Det säger allt om hur vi ser på barn: de räknas inte till människosläktet, när vi säger ”en människa - en röst”… Idag och kommande två måndagar ska jag gå igenom varför de 10 vanligaste argu-menten mot barns rätt att rösta inte håller för en kritisk granskning. 

För tre månader sedan, och som en ovälkommen present på min födelsedag, kom Demokra-tiutredningens en månad försenade slutbetänkande, Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Det tog utredarna hela 1,5 år att – än en gång – komma fram till att 16-åringar ”vet alltför lite om hur demokratin fungerar” och därför ej bör ha rösträtt. Denna formulering från utredningens ordförande Olle Wästberg är i sig just ett uttryck för hur illa ”demokratin fungerar”… 

Vore jag mer självcentrerad, skulle jag tolka överlämnandet av betänkandet just denna dag som ett slag i ansiktet på mig. Utredarna har förstås aldrig hört talas om mig, trots att jag 2014 utkom med en bok som propagerar för att alla barn ska ha rätten att rösta i – slutligen allmänna – val (Rönnberg 2014). Jag skrev även ett debattinlägg i Dagens Nyheter (”Röst-rätt för alla betyder rösträtt även för alla barn”, DN Debatt 25/5-14), som även Suzanne Osten var villig att underteckna. Annars hade inlägget aldrig kommit in. Men tiderna för-ändras så sakteliga, som tur är.

Jag lovar härmed att år 2039, när FN:s konvention om barnets rättigheter firar 50-årsjubi-leum, äta upp den hatt jag aldrig haft – med de tänder jag då ej har och av allt att döma inte ens längre lever – om inte alla svenska barn då äger rätten att rösta i alla inhemska val! 

Jag litar således på att just DU för kampen vidare! Jag ska tre måndagar vidarebefordra några argument att utgå från. Du är kanske ung och digitalt bevandrad, så att du kan fixa en Facebookgrupp och namninsamling på Nätet: Rösträtt till alla barn! och inlämna en folk-motion. Eller möjligen är du så gammal att du kan starta Mormorsuppropet, eller om det ej får tillräckligt genomslag: Farfarsupproret och t.ex. matstrejka på äldreboendet. 


Kompetenta barn – bara kompetenta hemmavid?


Dagens inom barn(doms)forskningen så hyllade ”kompetenta barn” är tydligen enbart kompetent hemmavid och i (för)skolan, aldrig ute i det vidare samhället. Åtminstone om man ska tro diskussionen om annat än krävande bilderböcker och barns överlägsna digitala förmågor… Barn ”konstrueras” som för-sociala och för-politiska. Något sådant existerar givetvis inte inom människosläktet. Ja, inte i, respektive om, djurriket heller. Missuppfatt-ningar av det slaget måste det givetvis bli en ändring på!

Först måste man förstå hur medlemmarna i 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande resonerat. Uppdraget var enligt direktiven att utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin; analysera hur demokratin påverkas av att färre blir medlemmar i politiska partier; föreslå åtgärder som kan bidra till att fler väljer att engagera sig politiskt, särskilt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikes födda – särskilt belysa ungas politiska representation, delak-tighet och inflytande. Samt ”skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget”.


Så värst mycket debatt har jag inte upptäckt i frågan om just rösträttsålder. Det vill säga: dess begynnelse… Dock om demokratin i den andra änden av åldersspannet (Christina Rogestam & Lisbeth Staaf-Igelström: Äldreperspektivet saknas i Demokratiutredningen, DN Debatt 21/1-16). De sistnämnda efterlyser bl.a. skrivningar om kommunala pensionärsråd och att de politiska partierna måste rekrytera fler 65-plussare till sina riksdagslistor och fullmäktigelistor i kommuner, landsting och regioner.

Vad ”vet då en 70-åring om hur demokratin fungerar” – för barn och unga? Olle Wästberg skriver i ett ”debattinlägg” (?) i Expressen (5/1-16) så här: 

16-åringar ska få rösta i kommunalvalen


När frågan om att sänka rösträttsåldern till 16 år kom upp i demokratiutredningen var jag tydlig: Något sådant förslag blir det inte!
Min uppfattning var dels att vi inte ska bryta sambandet mellan myndighetsålder, valbarhetsålder och rätt att rösta, dels att 16 år förefaller alltför lågt. Den som är 16 får utöva sitt inflytande genom kommunala ungdomsråd, elevråd och liknande.
Men jag har ändrat mig och utredningen kommer nu i sitt betänkande den 18 januari att föreslå försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder i kommunalvalen.
Vad var det som fick mig att ändra uppfattning? Främst följande skäl:
Rösträttsåldern i Sverige är inte 18 år, utan drygt 20. Eftersom det är fyra år mellan valen och man inte får rösta förrän på sin födelsedag innebär det att förstagångsväljarna i snitt är drygt 20 år. De flesta förstagångsväljare har både varit myndiga och valbara i två år när de röstar. Om vi sänker rösträttsåldern till 16 blir genomsnittet drygt 18 år.
I november tog EU-parlamentet ett steg genom att rekommendera att EU-länderna skulle enas om 16 års rösträttsålder i EU-valen. I Österrike är rösträttsåldern 16, likaså i lokalvalen i flera tyska delstater. I Norge har man försök med sänkt rösträttsålder i vissa kommuner i de lokala valen. Erfarenheterna är genomgående goda. Ingen redovisar några större problem. (Inte heller tycks ungdomsröstandet ha påverkat valresultaten.)
     En klar erfarenhet från bland annat Norge är att 16 års rösträttsålder leder till högre valdeltagande även framöver. För den som just flyttat hemifrån, börjat på universitetet eller börjat jobba är det ofta inte självklart att gå och rösta, förstagångsväljarna har lågt valdeltagande. Om man röstar för första gången när man går i skolan finns man i ett sammanhang som gör att sannolikheten för att gå till valurnorna och komma in i ett röstbeteende ökar.
Svenska skolelever vet för lite om hur demokratin fungerar. Man kan nog utgå från att en svensk gymnasist vet mer om ett amerikanskt presidentval än ett svenskt landstingsval. Just den lokala politiken är ofta frånvarande i skolorna. En sänkt rösträttsålder skulle bli ett incitament till en annan inriktning i samhällsundervisningen.
      Vi har ju en rad olika "myndighetsåldrar": Skolplikt, straffrättsålder, rätten att få handla alkohol, valbarhetsålder etcetera. Därför är det ingen drastisk förändring att sänka rösträttsåldern, särskilt som ju hälften av de som kommer att rösta för första gången vid en sänkt rösträttsålder kommer att vara myndiga och valbara.
  Forskarna tycks tämligen eniga om att 16-åringars mognad inte skiljer sig avsevärt från 18-åringars. Och som vanligt är de individuella skillnaderna större än de generella.
 Demokratiutredningen avser därför att föreslå att vi i 2018 och 2022 års kommunalval i vissa kommuner (som ansökt om detta) genomför en försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder.
Forskarna kan följa resultaten vilket gör att vi får ett underlag för ett rikstäckande beslut inför 2026 års val. Dessutom bör det stå kommunerna fritt att införa 16 års rösträttsålder i kommunala folkomröstningar.
      Intressant nog har detta förslag – när vi testat tankarna - nästan inte väckt några invändningar bland parlamen-tariker och kommunpolitiker.
      Det bör alltså finnas gott hopp om första steg mot sänkt rösträttsålder redan i nästa val.
Olle Wästberg, Ordförande för 2014 års demokratiutredningEtt av utredningens övriga förslag är enligt Demokratiutredningens Olle Wästberg & Daniel Lindvall (DN-debatt: ”Låt folket lägga förslag till riksdag och kommun”, 18/1-16) en ”folk-motion”: Enskilda bör kunna väcka förslag till riksdagen, kommun- och landstingsfull-mäktige. Får den stöd av en procent av de röstberättigade ska den behandlas på samma sätt som förslag från folkvalda.

Vad tycker då ”folket” om idén till 16-årsgräns på försök? Jag låter dem som kommenterar Wästbergs artikel ovan utgöra landets icke folkvalda representanter, som förmodligen skulle vara snabba att väcka förslag. Sjutton män och fyra kvinnor var i vart fall kvicka på att vara ”emot” förslaget. Ingen av de 21 kommentarerna var ”för”, förutom möjligen Ellinor Pet-terssons vars ironi är aningen svårtolkad. 

Jag outar dem samtliga nedan. Deras förutsägbara reaktioner går förstås att hoppa över, men de representerar faktiskt merparten av de ohållbara invändningar mot barns rösträtt som jag senare tänker ta upp till granskning.


Överhoppning medges!


21 kommentarer från 17 män och fyra kvinnor, de flesta som det verkar i åldern 45-85 år. Särskilt de många männen som upplever sig hotade är lika ”tydliga”, som Wästberg inled-ningsvis var: Ingen rösträtt för 16-åringar!

Peter Kangert: Bland det dumaste jag hört. 16 åringar är inte mogna att fatta sådana beslut. Rösträtten måste vara knuten till myndighetsåldern. Om någon ska ändrar så är det snarare än höjning till 20 år.

Leif V Erixell: Ett fullständigt idiotiskt förslag! Något så viktigt som val av de som ska inneha våldsmonopolet och sköta lagstiftnigen i ett allt mer komplext samhälle kräver mognad. I stället borde rötsrättrsåldern höjas till minst 20 år, helst 24 år. Livserfarenhet är oundgängligt och ökar möjligheten för kloka och balanserade val. Nu vill Wästberg ge hormonstinna tonåringar, som knappt vet vilka de är från ena dagen till den andra i sitt sökande efter vuxenhet och berabetning av förlusten av sin barndom – vi har alla varit där – och tillika med nödvändighet begränsade livserfarenhet (och kunskap!), möjlighet att göra val i för landet otroligt allvarliga frågor. Nipprigt!! Man hade hoppats att det var 1:a april men så är det tyvärr inte. Jag har sett Wästberg som förnuftig man tidgare men tvingas nu tänka om radikalt. Vad är det som händer i Sverige? 
När man anser att köpa ut en flaska vin kräver fyra års mer mognad än att rösta på vilka och vilken samhällsideologi och filosofiska principer som ska styra i landet, har det gått väldigt långt – och snett.

”Vajda” Ekstén: INSTÄMMER till 110% med Peter Kangerts inlägg. Man slutar INTE att förvånas över ALLA totalt idiotiska, vansinniga och dåraktiga förslag och beslut som skett och sker 2016 i Sverige.

Fredrik Tempelman: Frågan är ju om man inte skall höja rösträttsåldern. Svenskar är "ungdomar" allt längre upp i åldrarna och åldern innan man kommer in i arbetslivet och faktiskt tar ansvar för sig själv förskjuts allt högre upp i ålder. Vi vet oxå från forskning att konsekvenstänkandet inte är fullt utvecklat förens i 25års åldern. (Citerar SvD:)
"Det är området i pannloben, ”hjärnans beslutsfattarcentrum”, som blir klart allra sist. Detta innebär att förmågor som framtidsplanering, förmågan till överblick och att sålla intryck och riskbedömning inte är utvecklade hos tonåringarna"

Sådant som är extremt viktigt när beslut kring vilket samhälle vi skall ha skall tas. Så forskarnas "16-åringars mognad inte skiljer sig avsevärt från 18-åringars." är korrekt och samtidigt fel. För de är inte mogna alls. Det som är intressant är, är 18 i närheten ens av en 25årings mognad? Nej!…Höj röståldern! 

Robert Larsson: Ett dåligt förslag och visar på en respektlöshet gentemot vårt demokratiska system. Ett barn som inte försöjer sig självt utan blir försörjda av föräldrar och står under deras skydd behöver inte tänka på kostnader för mat, hyror, lån, bensin och skatter etc, dessa barn som har fri sjuk/tandvård (ofta gratis kollektiv trafik) och har inga eller få räkningar behöver dessutom inte tänka på hur utfallet blir i ett val blir då de inte blir drabbade själva. 

Skall verkligen viktiga beslut som påverkar samhället tas av ungdomar/barn som oftast inte har någon arbets och livserfarenhet och som inte själva behöver ta konsekvenserna av utfallen?

Att 16-18 åringar visar på samma mognadsgrad är ju inte konstigt, båda grupperna bor ju oftast fortfarande hemma och studerar i grundskolan/gymnasiet och blir försörjda av föräldrarna samt är nära varandra åldersmässigt. Det är först när man kommer i 20års åldern som man börjar arbeta/söka jobb/ta CSN lån och verkligen börjar att stå på egna ben och får ta konsekvenserna av dessa utan föräldrarna, som man är redo att själv rösta, en höjning av röståldern vore att föredra än att sänka den.

Att 16-åringar skulle få rösta i kommunala folkomröstningar tror jag tvärtom inte är bra för ett framtida valdeltagande, då politikerna i Sverige i många fall struntar i utfallet av kommunala folkomröstningar om besluten gåremot deras egna vilja och då kan man förmoda att viljan att rösta i framtiden sjunker då man inte respekterar demokratiska val på kommunnivå.

Leif Nilsson: Heltokigt. Rösträtt ska man ha när man är myndig, när man har alla skyldigheter ska man också få alla rättigheter. I så fall ska myndighetsåldern sänkas till 16..... Men 16-åringar är i regel inte mogna för det ansvaret. Så... iden är rent idiotiskt. När man är att betrakta som vuxen, då ska man få rösta. Sluta flumma.

Jan Larsson: 16-åringar är ju Baaaaarn numera, nej höj åldern till 24 år, det är för övrigt alldeles för stor andel undomar i riksdag och regering. 

Carl Skeppstedt: Dagens 16:åringar kan ju knappt läsa och skriva,än mindre bli en inderekt beslutsfattare, kvalificerat vansinne!! Håller med Peter Kangert, höj till 20!

Pjotr Peter: Det borde vara en enhetlig myndugehtsålder. Rösta, köra bil, alkohol ... allt. 

Anneth Ståhl: Så barnsliga och omogna som ungdomarna är idag, så lär de knappast vara mogna nog att kunna ta ställning i ett val. Ungdomar tänker inte på helheten utan det blir det parti som driver en enskild fråga som de i så fall lägger sin röst på eller hur kompisen tänker rösta. Jämför med hur de söker till gymnsiet och kompispåverkan där, Vi ser ju detta också när det gäller avhoppen från de yngre förmågor som fått ett förtroendeuppdrag. De inser inte hur stort ämnesområdet är och att man inte kan förändra världen genom en plats i kommunalfullmäktige i Gnesta, Degerfors eller Älvdalen. De enda partier som skulle tjäna på att 16-åringar skulle få rösta är v och mp och det vore en katastrof om dessa ytterlighetspartier fick möjlighet att påverka ännu mera. 

Gunilla Aronsson: Håller med dig peter Kangert! Har aldrig hört något så dumt. Blir det så slutar jag att rösta. 16-åringar har inget begrepp om vad som är rätt i politiken! 

Mats Petré: Skolelever vet för lite om hjärtkirurgi också. Med logiken att okunskap är meriterande kanske vi ska låta dom genomföra by-passoperationer också?

Stefan Eriksson: När våra ungdomar gör brott, så får de strafflindring för de är ju bara barn och inte mogna nog att lastas för sitt agerande. Att ge 16-åringar rösträtt måste ju innebära att det resonemanget inte längre skall gälla. Ett idiotiskt förslag som går i linje med många andra.

Elisabeth Akerman: Skadlig utredning som bör läggas ner. Svenska ungdomar är okunninga, omogna och kan noll om vad som händer i kommunerna.

Gamil Pierre Marzouki: Gifter mål nästa, hon 9 år han hemligt   skaffa barn!! har ni sätt upp nån ålder,fy fan vad sjukt olle att tänka på saken..du vet att det bekämpas barnäktenskap över allt, du gör det lätt för att det kan bli lagligt.

Gunnar Lundh:  Jag tillhör också dem som med emfas avvisar förslaget. Flera på detta spår anger goda skäl till varför man inte skall sänka. Är man inte mogen nog att ta beslut om alkohol och i andra frågor, är man inte mogen nog att hantera detta viktiga moment. Tvärtom, höj i så fall. 18 år är redan för lågt.

Ellinor Pettersson: Joooooooo men det tycker jag verkligen, då kommer äntligen SD in i kommunerna. Yippie dags för maktskiften !!!!!! I och med denna vetskap så kommer detta idiotiska förslag att läggas ner. Allt som gynnar SD får ju inte finnas. 

Christoffer Otto Othén: Något som utmärker ungdomar i mycket högre grad än folk som är 20år eller äldre är att de har konstant kontakt med någon form utav statlig instution, tex som skolor, ungdomsmottagningar och allt vad det nu är. Vilket innebör en moralisk fara då man kan lova att göra förändring i dessa instanser som berör dem dagligen på ett sådant sett som är universellt uppskattat bland ungdomarna tex höja studiebidraget, höja maxåldern på ungdomsmottagningarna osv och samtidigt föreslå saker och ting som högre skatter som inte kommer att påverka dessa ungdomar på X antal år. 

Lothar Marunga: men hur skall bl.a. MP annars kunna bibehålla sina röstsiffror?

Patric Leonhed: Det jag är mest fundersam över är hur slutsatsen att skolelever skulle få ett "incitament" till att lära sig mer om landstings- och kommunalvalet. Är det en självklarhet att bara för att de kan rösta så kommer alla automatiskt vara intresserade av att lära sig vilka namnen på valsedlarna är och vad de står för? Självklart finns det många politiskt aktiva ungdomar, men de är det redan nu och behöver inte mer incitament. Det jag menar är att det här är något som med största sannolikhet kommer leda till att en minoritet av ungdomar som velat rösta så snart de kan blir glada över det, men där majoriteten inte bryr sig öht och lågt valdeltagande kommer att fortsätta, även om det blir något högre av tillskottet.


KU-ordförandens avsaknad av argument mot 16-årsgräns


En mer tungt vägande representant för ”folket”, trots att så förhållandevis ung som 43 år, och disputerad i affärsrätt, är ordföranden i riksdagens konstitutionsutskott, moderaten Andreas Norlén. Denne replikerar på en debattartikel av Demokratiutredningens Olle Wästberg & Daniel Lindvall på DN Debatt införd samma dag som Expressen-artikeln.

Dagen därpå manar Norlén (DN Debatt 19/1-16) under rubriken ”Sänk inte rösträttsåldern till 16 år”. Motiveringen är huvudsakligen att ”man ska inte laga det som inte är trasigt”, d.v.s. allt är bra som det är: 

jag är mycket tveksam till en av idéerna: Försök med rösträtt för 16-åringar i kommunalval.

Det är viktigt att främja ungas politiska intresse men det är stor skillnad mellan en högstadieelev och en gymnasieelev när det gäller mognad, analysförmåga och konsekvenstänkande. Att rösta innebär ett komplicerat beslut och i nästan hela den demokratiska världen har man funnit att 18 år är en lämplig ålder för att bli myndig, få rösträtt och bli valbar. Individer utvecklas olika snabbt, men generellt sett är 18 år en väl avvägd åldersgräns. 

Utredningen anser för övrigt att 18-årsgränsen för valbarhet till politiska uppdrag ska behållas och vill alltså göra skillnad mellan rätten att rösta och möjligheten att bli vald. Min uppfattning är att myndighetsålder, rösträttsålder och valbarhetsålder även fortsättningsvis bör vara densamma.

Frågan om rösträtt i riksdagsvalet prövades 2008 av Grundlagsutredningen, där alla partier som då satt i riksdagen ingick, och den kom enhälligt fram till att inte ändra rösträttsåldern. Det är ytterligare ett skäl till att inte nu ta upp frågan igen. Demokratiutredningens förslag gäller visserligen kommunala val, med motiveringen att de rör frågor som ligger nära unga människor, men det vore märkligt att ha olika rösträttsålder i olika val och att se kommunalval som enklare än riksdagsval. Även att rösta i kommunalval kräver förmåga till analys och konsekvenstänkande, till exempel hur ett beslut om en skola påverkar den kommunala budgeten.

Man ska inte experimentera med demokratins spelregler, utan ändra försiktigt och först om man ser ett tydligt behov. Det finns starka argument för dagens rösträttsålder och då ska man inte laga det som inte är trasigt.


Norléns argument mot en sänkning till 16 år är…?


Men om det nu finns starka argument, varför då inte lägga fram dem? Någonting är uppen-barligen ”trasigt”, eftersom det i utredningens direktiv just ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till att fler unga väljer att engagera sig politiskt. Juris doktor Norlén hävdar alltså att   1) att högstadieelever – som oftast ännu inte är 16 år – skiljer sig från gymnasieelever som är 16-18 år, som förvisso också uppvisar inbördes olikheter; 2) att det är svårt att rösta; 3) att resten av den demokratiska världen tycker som han; 4) att det vore konstigt att ha olika åldrar för olika slags val; 5) att det bör vara samma åldersgräns för att bli myndig, ha rösträtt och vara valbar, och det tycker Wästberg med, men ingen av dem anger något skäl; 6) att man 2008 också tyckte som han gör nu.

Norlén låtsas ej om att 16- och 18-åringars mognad enligt forskningen ej skiljer sig åt. Vux-na är, som framgått, även de olika vad gäller mognad, analysförmåga och konsekvenstän-kande. Många vuxna tycks mena att det är ytterst svårt att rösta, eftersom de beslutar sig först i vallokalen. Alla tror ju att Sverige är ett föregångsland, så varför inte också på detta område? Åldersgränser kan självfallet variera, precis som de redan gör på en mängd områ-den – om det nu alls ska finnas någon gräns vad rösträtten anbelangar.

Ett rent häpnadsväckande argument mot ungas rätt att kunna rösta är det som framskymtar i Wästbergs artikel, förvisso satt inom parentes ”(Inte heller tycks ungdomsröstandet ha påverkat valresultaten.)” Ska unga bara få rösta om deras röst inte påverkar utgången av valet? Lika talande är det fullt utsagda i några av kommentarerna till hans artikel, om det orimliga i att barn och unga också skulle kunna ha egna intressen att försvara, precis som alla andra grupper i samhället:

 ”Vilket innebör en moralisk fara då man kan lova att göra förändring i dessa instanser som berör dem dagligen på ett sådant sett som är universellt uppskattat bland ungdomarna tex höja studiebidraget, höja maxåldern på ungdomsmottagningarna osv och samtidigt föreslå saker och ting som högre skatter som inte kommer att påverka dessa ungdomar på X antal år”. 

Det är klart att vuxna inte vill dela med sig mer av resurserna… Att äldre får utöva infly-tande i valfrågor som verkligen kommer att påverka ungdomarna om X antal år, när de gamla inte längre lever, glöms däremot bort.


Frånta pensionärerna deras rösträtt!


År 1970 föreslog en amerikansk professor vid namn Douglas Stewart att pensionärer skulle fråntas sin rösträtt. Det fanns alltför många senila röstberättigade och andelen gamla steg hela tiden. Rösträtten borde inte vara något livslångt privilegium, utan ses som en del av den politiska gemenskapens förmåner såväl som risker. De äldsta var enligt honom farligt nära total befrielse från att behöva ta konsekvenserna på längre sikt av sina politiska handlingar, till allvarlig skada för unga generationer. 

Det vore fel att tillåta människor över 70 år att rösta, då de inte lär behöva betala priset för många av sina själviska val, menade Stewart. Risken är annars att de gamla röstar på sätt som bara gynnar deras egna intressen i det korta perspektivet. Gamla är lika lättfrestade som barn sägs vara, fast mindre toleranta, och ofta bittra över att livet inte gett dem det som de hoppats, skrev han. Stewarts förslag var därför att ta ifrån äldre deras rösträtt vid fyllda 70 år. 

Andra har hållit med om att det med en åldrande befolkning finns stor risk för att valmans-kåren – och därmed politikerna – är mer inriktade mot kortsiktiga frågor, då allt färre är för-äldrar till förskole- & skolbarn och allt fler medelålders oroar sig för sina åldrande föräld-rars, eller för sin egen, äldrevårds tillgänglighet och kvalitet. Belägg tycks också finnas för att de senaste decenniernas reformer i Sverige gynnat pensionärer mer än de gynnat barn. 

Förslaget att frånta någon rätten att rösta låter onekligen väl grymt. Sådan åldersdiskrimine-ring skulle givetvis ge upphov till ramaskrin. Fast det är sant att ålderspyramiden snart nästan ställts på huvudet och att allt färre unga arbetsföra framöver kommer att vara tvungna att försörja allt fler. Finns det kanske bättre lösningar i andra änden av åldersspannet: att alla människor oavsett ålder har rösträtt? Är inte också barn människor?! 


1. Barn är okunniga om politik och demokratins funktionssätt?


Oavsett om påståendet generellt stämmer eller inte, bör i så fall resonemanget och kunskaps-kravet – för att mäta alla med samma måttstock – även appliceras på vuxna. Statsvetaren Stefan Olsson (2008) har hävdat att så många som en tredjedel av vuxna svenskar inte vet något om politik, men ändå fråntas denna tredjedel för den skull inte rätten att rösta. Varför ska just barns eventuella okunnighet särbehandlas? Borde vuxna kanske genomgå intelli-gens- eller kunskapstest, innan de eventuellt får röstkortet hemskickat? 

Nej, det finns förstås inget rimligt sätt att sortera ut de okunniga oavsett ålder och för att inte utestänga de kunniga – oavsett ålder – ska alla i en demokrati ha var sin röst och möjlighet att påverka beslut som rör deras liv. Inte ens en relativt stor andel okunniga röstande skulle utgöra något hot mot demokratins funktionsduglighet. Deras okunnighet i sakfrågor rör ju inte exakt samma frågor, utan de oupplysta är okunniga på olika vis och anhängare av samt-liga partier. En jämlik fördelning av okunskapen, med andra ord... 

Det avgörande är i själva verket väljarkårens samlade kompetens. Även om man anser att alla nya barnväljare skulle vara inkompetenta när de utövar sin rösträtt, skulle gruppen ju inte utgöra någon majoritet. 

Men en följdfråga blir: Vad menar man här med ”politiska frågor”? Avses kunskaper om partiprogram, politiker, formalia? De 94 fjärdeklassare som jag samtalat med om deras syn på tv:s nyhetsprogram har till övervägande del visat sig besitta både politiska kunskaper och intresse för samhällsfrågor (Rönnberg 2010). 

Men frågan är i vad mån politiska faktakunskaper verkligen spelar någon större roll i röst-båset. Röstning på ett visst parti bygger inte sällan på att väljaren fastnat för en viss valfråga eller har åsikter om en enda sak. Hur rationellt är det? Kunskaper och förmåga att reflektera över komplexa frågor har relativt liten betydelse för majoriteten vuxna väljare, så varför skulle kravet vara mer avgörande för barn? 

Men om man nu inte är så kunnig eller samhällsintresserad, i och med att man ju inte får vara med och påverka: när är utsikterna då som bäst att man blir det? Om man får vara med och bestämma, eller överhuvudtaget inte räknas? För vilka är möjligheterna gynnsammast att göra något åt bristfälliga kunskaper, t ex med hjälp av informativa tv-program: Är det för 7-12-åringarna, eller för den som så sent som i medelåldern fortfarande inte skaffat sig till-räckliga? Det är inte för sent att reparera de yngstas okunnighet, men mera tveksamt beträf-fande 40-50-åringarnas. 

Hade barn rösträtt, fick de givetvis anledning att informera sig grundligare. Till exempel följa nyheterna i medierna och delta i diskussioner i skolan och hemmet. Wästberg har helt rätt när han (Expr 18/1-16) skriver: ”En sänkt rösträttsålder skulle bli ett incitament till en annan inriktning i samhällsundervisningen.”

Nej, kunskapstest och intelligenstest strider mot demokratins grundidé. Rösträtt handlar inte om de (ut)bildades privilegium. Att vara politiskt insatt är inget krav för vuxnas rätt att rösta, utan snarare ett tydligen svåruppnåeligt ideal. Inga vuxna, oavsett kompetens, är fråntagna rätten att rösta: Sveriges 160 000 senildementa, svårt alzheimersjuka och gravt utvecklings-störda och vuxna människor i koma, kan rösta i val via ombud. Varför inte också barn?

11-åringars tänkande är lika kompetent som genomsnittvuxnas. Dagens 10-åringar skulle sannolikt få hög­­re IQ än den vuxne väljaren med sju års folkskola hade fått år 1921. Vissa moralforskare anser t.o.m. att barn är mer etiskt kompetenta än vad vuxna är. Statsveten-skapsprofessorn Ludvig Beckman skriver (2003): ”Det har hävdats att demokrati inte främst handlar om att tillfredsställa egna intressen, utan om att avgöra vilken politik som bäst gynnar gemensamma intressen. Om barnets oskuldsfullhet och naivitet blir till en svaghet när det gäller att handla rationellt, blir samma egenskaper till en styrka när det gäller att handla moraliskt.” 

Så varför efterfrågas då inte empatitest lika gärna som kunskapstest? Är det för att vuxna tror sig förlora? Ingetdera är förstås motiverat. Men: 


2. Barn är väl själviska? 


Moralisk-etisk kompetens krävs för att inse att man riskerar att inskränka någon annans rättigheter. Det har åtminstone barn över 6 år, enligt flera studier. Barn kan sätta sig in i och ta hänsyn till andra individers och gruppers intressen. Tioåringar betonar rättvisa mer än kanske någon grupp och har stor tilltro till förnuftet: ”förstod folk bara de rätta skälen, skulle de säkert inse att det bästa för alla var att...”. Osv. 

Valforskaren Frank Aarebrot från Bergen (som även undervisar i Örebro) har alltsedan 70-talet frågat väljarna om vilka tre frågor som de ansett vara avgörande för deras val av parti. Ungdomar har angett två ”ungdomsfrågor”: dels skolpolitik, dels något annat ungdomsämne. Den tredje valfrågan har alltid varit äldreomsorgen. När man idag frågar de gamla, ger de enligt Aarebrot till svar enbart valfrågor som har med gamla människor att göra – inga ung-domsfrågor. Men på 70-talet hade deras tredje valfråga ett ungdomstema. Farfar brydde sig då om barnbarnen och de om farfar. Idag bryr sig barnbarnen fortfarande om farfar, medan farfar tycks ha slutat bry sig om barnbarnen. 

Aarebrot i nrk-intervju: Senk alderen til 12 år! http://www.nrk.no/norge/--senk-alderen-til-12-ar-1.2979071 

Här finns tyvärr inte utrymme (ja, tid, eller läsaruthållighet…) att så grundligt som jag gjort i min bok (Rönnberg 2014) brodera ut motargumenten, men hoppas i vart fall kunna ge en tankeställare. Nästa måndag ska jag vederlägga ytterligare fyra vanliga invändningar mot barns rösträtt. Referenser


Beckman, Ludvig:  Demokrati och kompetenskrav. Barn, ungdomar och rätten till politiskt inflytande, sid. 73-93 i Britta Jonsson & Klas Roth (red): Demokrati och lärande, Lund: Studentlitteratur 2003 

Freeman, Michael 2007: Why it remains important to take children's rights seriously.
International Journal of Children's Rights, 15, 5-23.

Olsson, Stefan: Rösträtt för barn – en kritik av kompetensens betydelse för demokratins funktionssätt, Tidskrift för politisk filosofi 12 (2008):2, s.7-34

Rönnberg, Margareta: Barns rätt till sin röst. Om de yngstas politiska och kommunikativa rättigheter, Visby: Filmförlaget 2014

Rönnberg, Margareta: Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt – till Häxan Surtants Rapport? Om barn, tv-nyheter, politik och medborgarskap, Visby: Filmförlaget 2010 Rönnberg 2014

Stewart, Douglas J: Disfranchise the old, The New Republic, no. 163 (1970):8-9, s.20-22

fredag 22 april 2016

Ska barn få uttala sig i tv eller inte? De religiösas oro för queerteori, ett vidgat familjebegrepp och barns egna tankar

Som jag skrev för två veckor sedan, deltog jag i en debatt med EFS-aren Olof Edsinger på Svt Opinion. Diskussionen har gått ytterligare ett varv sedan dess, man bara hälften av detta slutvarv har publicerats. Jag slutför den här.Olof Edsingers debattinlägg på Svt Opinion

”Skavlan jr som ideologisk lekstuga”

SKAVLAN JR · ”Oreflekterade barn görs till expertvittnen i frågor som de är allt annat än rustade att vara talespersoner för. Vad händer när barn som befinner sig i en känslig fas i sin personlighetsutveckling får höra att köns-identiteten är något som kan ändra sig från dag till dag – beroende på den egna dagsformen?”, skriver Olof Edsinger.


I söndags sändes det åttonde och sista avsnittet av Skavlan Juniors första säsong. Satsningen presenteras som ”en ny talkshow med barnen i fokus”, och redan från början ifrågasattes etiken i att exponera barn som berättar om personliga och ibland också jobbiga saker inför en stor Tv-publik.
Så här i efterhand kan man konstatera att Skavlan jr även har visat sig vara en plattform för att på bästa sändningstid föra ut queer-tänkandet till Sveriges 8–14-åringar.
Det började redan i det första programmet, där den 11-åriga Sam var en av gästerna. Fram till för ett år sedan kallade sig Sam för flicka, men nu får vi veta att hen är en icke-binär så kallad ”demiboy”. Med Sams egen definition innebär detta att hen är ”mest pojke fast lite något annat”.
I anslutning till detta får vi en avancerad introduktion till vår tids queerideologi. Programledaren Farzad Farzaneh presenterar inslaget med orden:
”Vissa föds och blir kallade för pojkar men känner att de är flickor. Och ibland är det tvärtom. Vissa känner att de inte är vare sig pojke eller flicka. Och för andra kan det vara olika från dag till dag. Allt det här handlar om vilken könsidentitet man har. Man kan känna sig som pojke, flicka, transperson eller någonstans där mitt emellan. Det finns ännu fler sådana här identiteter.”
Som pappa till två barn i programmets målgrupp väcker Farzanehs ord en hel del frågor. Är det verkligen rimligt att utan problematiseringar predika några av vår tids mest radikala queerteorier till en målgrupp av 8–14-åringar?
Och vad händer när barn som befinner sig i en känslig fas i sin personlighetsutveckling får höra att könsidentiteten är något som kan ändra sig från dag till dag – beroende på den egna dagsformen?
Förvirringen blir inte mindre när vi kommer till säsongens sista program. Här är det Andrea och Luca som presenteras som ”syskon” från en polyfamilj bestående av två vuxna kvinnor, en vuxen man och fem barn.
Farzaneh hävdar att barnen därmed har tre ”föräldrar”. Storasyster Andrea får frågan hur det gick till när hon fick veta att det skulle flytta in en ny kvinna och hennes barn i familjen, och svarar att ”Jag brydde mig inte så mycket. Är mina föräldrar glada så är jag glad.”
Publiken jublar. Samtalet förs sedan på en ytterst banal nivå.
Visserligen kan barnen inte komma på några direkta fördelar med sin polyfamilj. Det är mer bråk mellan ”syskonen” jämfört med tidigare, men det är också fler att umgås med. Analysen stannar vid Lucas ord att ”Vi är många. Det bara är så.”
Därmed är det just bristen på problematisering som blir det bestående intrycket av inslagen. För detta är naturligtvis påverkans-TV på hög nivå.
Oreflekterade barn görs till expertvittnen i frågor som de är allt annat än rustade att vara talespersoner för. Sam deklarerar tydligt att en pojke är jag när ”jag känner mig som en pojke och det har liksom ingenting att göra med sin kropp”.
Därefter får hen den kanske mest anmärkningsvärda frågan av dem alla: ”Om det sitter folk nu som tittar på det här programmet som känner igen sig i det du beskriver, men de kanske inte vågar berätta det, vad skulle du vilja säga till dem?”
Vad Sam svarar är egentligen ovidkommande. Min fråga är: är det rimligt att en 11-åring får fungera som livscoach till tiotusentals jämnåriga i ett så svårt och omdiskuterat ämne som detta?
Dessutom i en TV-miljö med strålkastarljus och applåder?
Själv kan jag inte se Skavlan jr som något annat än en ideologisk lekstuga, och det är långt under SVT:s värdighet att producera program med detta innehåll!
Teolog, EFS, Svenska Kyrkan, författare och trebarnsfar
Olof Edsinger
Publicerad:5 april 2016
Margareta Rönnbergs replik

”Nu har den religiösa skräcken för queer-teori även nått Sverige”

SKAVLAN JR · ”Predikanten kritiserar Skavlan jr:s sista avsnitt där bonus-syskonen i en polyfamilj får komma till tals och sätter citationstecken kring dem som ”syskon” och de två mödrarna och fadern som ”föräldrar”. Vem är han att sätta sig till doms över dem och definiera antalet föräldrar i deras familj? Är inte det Guds uppgift?” skriver Margareta Rönnberg.

EFS-aren Olof Edsinger gav 5/4 på SVT opinion uttryck för sin rädsla, utifrån att en klok och reflekterande 11-årig demiboy, Sam, i Skavlan Jr fått berätta om sin personliga upplevelse av den ofta omtumlande könsidentitetsutvecklingen i förpuberteten och puberteten.
Edsinger kallar dock Sam ”oreflekterad” och ”talesperson”. Ungas sexuella identitet ska tydligen inte de unga själva få uttala sig om, utan bara ”lärjungatränare” inom väckelserörelser.
Sam kunde ju väcka egna tankar hos sina jämnåriga framför tv-apparaten eller datorn. Edsinger kallar hen också ”expertvittne”, men Sam framställs i programmet bara som en ung människa som delar med sig av sina tankar.
Inte heller den utmärkte programledaren Farzad Farzaneh ”predikar” någon queerteori, vad än debattören påstår. Alla som informerar om företeelser är inte predikanter.
Predikanten kritiserar likaså att i programseriens sista avsnitt bonussyskonen i en polyfamilj får komma till tals och sätter citationstecken kring dem som ”syskon” och de två mödrarna och fadern som ”föräldrar”.
Vem är han att sätta sig till doms över dem och definiera antalet föräldrar i deras familj? Är inte det Guds uppgift?
Teologen hävdar att Sams avslutande replik till jämnåriga som känt igen sig är irrelevant. Det är den inte alls: ”Ta det lugnt, du behöver inte berätta det nu, jag vet att det kan kännas jättedåligt att inte säga det, men om du inte känner dig redo att säga det, så behöver du inte heller göra det.”
Jag hoppas att EFS och andra trosuppfattningars ”livscoacher” ger lika kloka råd.
På min barnkulturblogg tog jag 30/3 upp den franska skräcken för queerteori, i samband med att filmen Tomboy om en transkille ingick i två nationella skolprojekt om film & jämlikhet för 8-11-åringar.
Vintern 2014 ägde där starka protester rum från katolska och muslimska såväl som extremhöger-kretsar, som inte ville att filmen skulle visas i skolorna.
Den ansågs vara en farlig förespråkare av genusteori! Civitas, den katolska lobbygruppen på högerkanten, var ytterst kritisk till filmen som man såg som propaganda, med budskapet till eleverna att de fritt kunde välja om de vill vara pojkar eller flickor.
När kulturkanalen Arte ungefär samtidigt skulle visa filmen, agerade Civitas också för visningsförbud, med motiveringen att filmen företrädde genusteori.
Via en namninsamling online krävde man borttagande från tablån. Sciammas Tomboy (2011) visades dock utan större rabalder.
Vid ungefär samma tid fick föräldrar även sms om att stödja en aktion innebärande att hålla barnen hemma från skolan dagen då Tomboy skulle visas, som protest mot genusteori och inslag i en vidare kampanj mot vad man såg som en oönskad förändring av franska äktenskapslagar och synen på vad som utgör en familj.
Skolorna stod också de på sig och visade Tomboy. Ett föräldrapar i Caen krävde att på förhand få se filmen. När de inte gillade vad de såg, lät de med rektors medgivande den 11-årige sonen stanna hemma från skolan visningsdagen.
Nästa dag visade emellertid en lärare filmen på DVD för sonen och för andra som ej hade närvarat. Kristna föräldrar var rasande för att homosexualitet avdiaboliserats. Filmen handlar inte om det.
Under sken av att etiskt värna barns integritet och att dessa inte ”exponeras” i media, ser jag här hur Olof Edsingers artikel är ännu ett exempel på det jag skrivit om i min bok Barns rätt till sin röst (2014): försöken att tysta barns röster.
Hur barn, som en säkert oavsiktlig följd av FN:s barnrättighetskonvention, idag faktiskt har mindre möjligheter att framföra sina synsätt och åsikter i tv jämfört med innan konventionen kom 1989. ”Skyddsaspekter” går numera före barns yttrandefrihet.
Om ordet inte hade sexuella associationer skulle jag säga att barn faktiskt vill ”exponera sig” själva, eller snarare sina tankar och värderingar, och få både jämnåriga och vuxna att lyssna.
Dessutom: Lycklig den teori som blir föremål för demonstrationer och debatter! Fler sådana behövs!
Professor emeritus i filmvetenskap, barnkulturforskare & barnist
Margareta Rönnberg
Publicerad:8 april 2016Olof Edsingers replik på min replik

”Queer är inte vetenskap – utan ideologi”

SKAVLAN JR · ”Just nu pågår ett gigantisk socialt experiment i Sverige där vedertagna biologiska och psykologiska fakta kastas över ända”, skriver Olof Edsinger.

Margareta Rönnberg tar verkligen i från tårna när hon går till storms mot min kritik av Skavlan Juniors första säsong.
Förutom hennes uppenbara religiofobi kryllar hennes inlägg på SVT Opinion av såväl osakligheter som guilt-by-association-retorik, vilket gör det svårt att veta i vilken ända man ska börja.
I min artikel ifrågasatte jag dels själva programformen, dels den queerideologi som har förmedlats i flera av avsnitten. Det förra är jag långt ifrån ensam om; det var en del av förhandssnacket inför lanseringen av serien.
Det senare ifrågasätter Rönnberg å det bestämdaste, för, som hon säger: ”Alla som informerar om företeelser är inte predikanter.”
Nej, visst är det så.
Men att utan problematiseringar, och med den auktoritet som ligger i TV-mediet, hävda att vår könsidentitet kan ”vara olika från dag till dag”, och att därmed insinuera att en 10-årings känslor är tillräckliga för att avgöra denna komplicerade fråga kan knappast beskrivas enbart som information.
Vad har Rönnberg för vetenskapliga belägg för detta?
Den högt ansedda manualen DSM-V, som ges ut av American Psychiatric Association, identifierar det som Sam beskriver som en form av könsdysfori och noterar att detta tillstånd hos 98 % av alla killar och 88 % av alla tjejer brukar gå över efter puberteten.
Kan detta vara ett argument för att inte ”informera” Sveriges 8–14-åringar på det sätt som Skavlan Jr gör?
När jag talar om Sam som oreflekterad är det ingen anklagelse mot hen som person.
Alla 11-åringar är tämligen oreflekterade i denna typ av frågor. Framför allt bottnar de inte så starkt i sin könsidentitet att de kan uttala sig om denna som om de vore ”färdiga” i sin utveckling.
Ändå blir Sam just ”talesperson” i den stund som redaktionen väljer att tilldela hen denna roll i programmet.
I sitt inlägg går Rönnberg igång på att jag sätter ”föräldrar” och ”syskon” i den polyfamilj som skildras i det sista avsnittet inom citationstecken.
Men jag trodde faktiskt att det var basic att ett barn bara kan ha två biologiska föräldrar, och att det krävs en adoption för att utvidga det formella föräldraskapet.
Värt att notera är att varken barnen i inslaget eller SVT Play talar om tre föräldrar – bara programledaren Farzad Farzaneh. Rönnberg har alltså fel när hon säger att jag underkänner barnens definition av sin familj.
Just nu pågår ett gigantisk socialt experiment i Sverige där vedertagna biologiska och psykologiska fakta kastas över ända.
I Norge har genusvetarnas bristande intresse för forskning avslöjats genom NRK-serien Hjernevask. Men i Sverige härjar queer-rörelsen på nästan utan offentlig debatt.
Som redaktörerna till antologin Normkritisk pedagogik uttrycker det: ”Kanske är det ett svenskt fenomen att det som representerar verkligt radikala och maktkritiska perspektiv, såsom queer och normkritisk pedagogik, omfamnas av statliga institutioner i en svindlande fart.”
Om det är sant som Rönnberg påstår att det bara är från kristet håll som reaktionerna kommer på detta fenomen är det illa ställt. Det räcker ju med ett intresse för beprövad vetenskap för att inse att allt inte är som det ska.
Queer är inte vetenskap – utan ideologi.
Att det förs fram under annan flagg, och med ett allt hätskare tonläge, ändrar inte på detta faktum.
Teolog, EFS, Svenska Kyrkan, författare och trebarnsfar
Olof Edsinger
Publicerad:12 april 2016Min replik på hans replik på min replik publicerades inte, med denna förklaring från Svt Opinion: ”Eftersom Olof Edsinger inledde debatten, får han slutreplik.” 

Tydligen kan man alltid få slutordet om man börjar med något halvbefängt och får invändningar. Sedan kan man få sista ordet med något helt uppåt väggarna… ”C'est le dernier qui a parlé qui a raison”, som titeln löd på ett franskt bidrag till Eurovision Song Contest för ett antal år sedan. ”Mais non. Ska pröva denna taktik någon gång!
Margareta Rönnbergs slutreplik

Edsinger förstår inte det ’vetenskapliga belägg’ som han själv ger!”

Under rubriken ”Just nu pågår ett gigantisk socialt experiment i Sverige där vedertagna biologiska och psykologiska fakta kastas över ända”, replikerar Olof Edsinger (12/4) på min replik (8/4). Han förstår inte det han själv skriver om.

Ingen, varken i Skavlan Jr eller jag, har ifrågasatt några biologiska fakta. Programledaren inleder med att Sam föddes som flicka. Jag har inte uttalat mig om huruvida Sam är av hankön eller honkön. 11-åringens biologiska kön, tillskrivet vid födseln, var uppenbarligen otvetydigt flicka, eller undersöktes i vart fall ej ytterligare.

Varken jag eller någon i programmet har heller ifrågasatt några psykologiska fakta, utan det gör bara Edsinger. När han som sitt ”vetenskapliga belägg” hänvisar till manualen DSM-V, identifierar han det som Sam ger uttryck för som en form av könsdysfori. Denna åkomma beskrivs i manualen som ”ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet”.

Teologen skjuter sig därmed i bägge fötterna. Amatörpsykiatern Edsinger diagnosticerar för det första Sams funderingar som en ”störning” och påstår indirekt att 11-åringen skulle ”lida” av sitt ställningstagande till vem hon känner sig som. Det förekommer i programmet inga som helst tecken på detta, även om Sam nu säger sig vara ”gladare”. Det betyder inte att hennes förmåga att fungera i vardagen var dålig förr, då hon kanske ”bara” var glad.

För det andra visar Edsinger att han inte förstår det som han refererar till, nämligen distinktionen i denna manual mellan könsidentitet respektive registrerat, tillskrivet kön på BB. 

Begreppet identitet är synonymt med ”självbild” och handlar om hur människor uppfattar sig själva. Könsidentitet således individens känsla av att vara pojke eller flicka – eller något annat. Sam definierar sig själv som ”mest pojke, fast lite något annat.” Edsinger tar sig nu rätten att lägga sig i hur 11-åringen ska uppfatta sig själv och känna sig som. ”Lidande”, tydligen.

Edsinger hävdar vidare att programmet ”utan problematiseringar” påstår att vår könsidentitet kan ”vara olika från dag till dag” och att det därmed ”insinueras att en 10-årings känslor är tillräckliga för att avgöra denna komplicerade fråga”. Han menar att detta knappast kan beskrivas enbart som information. Men vem annat än Sam skulle avgöra hur Sam känner sig?

Dessutom anser teologen att inte bara Sam utan ”alla 11-åringar är tämligen oreflekterade i denna typ av frågor”. Jag skulle vilja påstå att 11-åringar ofta reflekterar mer kring vilka de är, än de flesta 37-åringar gör.

Antalet föräldrar, då? Programledaren uttalar sig inte om de biologiska föräldrarna, som i detta fall (förmodligen) är 2+2. Avsnittet handlar om att två barn och ytterligare tre syskon bor med tre föräldrar. Detta Skavlan Jr-avsnitt avhandlar inte begreppet förälder, utan ”problematiserar” familjebegreppet. 

Detta är både i Edsingers första inlägg (5/4) och i det franska fallet pudelns kärna. I olika religiösa kretsar tycks den sista striden utgöras av vad som kan räknas som en familj.

Det enda uttalande om religion som jag gör är när jag hänvisar till Gud som överdomare till Edsinger. Detta kallar den sistnämnde för att det ”kryllar” av ”uppenbar religiofobi". Jag är helt likgiltig till religioner, så länge dessas idéer inte prackas på andra. 

Att reda ut skillnaden mellan queerteori och ideologi tillåter inte det knappt tilltagna replikutrymmet. Så mycket kan dock sägas som att Edsinger inte verkar så insatt i queerteologi eller kristna prästers kamp mot konservativa heterosexuella ideologier.

Just ”vedertagna fakta” är inte sällan ideologiska, i den meningen att de håller människor nere i underordning.


Margareta Rönnberg
13 april 2016