Begrepp

Grundläggande termer på bloggen är:

Barnkultur
är de synsätt, idéer och handlingar som barngruppers medlemmar delar, med utgångspunkt i deras i stora drag gemensamma erfarenheter, tolkningar, preferenser och oftast även delade värderingar av symboliska eller materiella produkter, som bidrar till att de stärker sin kollektiva identitet.

Det inkluderar barns kamratkulturer såväl som deras val, användning och tolkningar av vuxenproducerade kulturprodukter riktade till barn – som dock inte i sig är barnkultur utan på sin höjd råmaterial i barnkultur(er).

Barnism – bildat analogt med feminism – är en metodologi, teori och politisk ideologi om barndom och barns syn på relationen barn-vuxna som öppet syftar till samhällsförändring. Barnisten bygger på generella mönster funna i tidigare likartade studier av barn och i barns favoritprodukter och uttalanden, som belägg för t.ex. forskarens påståenden.

Adultonormativitet handlar om att vuxenhetsnormer av vuxna tas för självklara även beträffande kulturprodukter riktade till barn. Det som vuxna finner intressant, tolkar in, sätter värde på tas för det som ska råda även när det gäller produkter som inte är tänkta för dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar