torsdag 11 februari 2016

Soran Ismails Docktest anmält för kränkning av svarta barn men prövas inte

Jag skrev i blogginlägget ”’Docktestet’ – ett experiment av högst tveksamt värde” (3/2-16) att Soran Ismails ”docktest” i det sista avsnittet av Absolut svensk (SVT 3/12-15) i december hade anmälts till Granskningsnämnden för radio och tv. I inslaget sägs 70 procent av det dussinet barn som tillfrågas föredra den vita dockan. Hur motiveringen till anmälan löd visste jag då inte, men spekulerade i att anmälaren kanske var en forskare som tröttnat på den ovetenskaplighet som omgärdar dockmyten och som kan upplevas kränka seriösa forskare.

Ärendet behandlades fortfarande av nämnden när jag gjorde inlägget, så något beslut var ännu inte fattat. Nu vet jag dock varför anmälaren önskade sig en granskning av inslaget såväl som myndighetens bedömning. Anmälan gällde onekligen kränkning, men i själva verket kränkning av ett svart barn, och var formulerad på detta sätt:

”I programmet gör Soran Ismail ett "docktest" med två olika dockor. 
En färgad docka och en vit docka med identiska kläder. I testet frågar han färgade barn samt vita barn om vilken docka de anser vara finast? 
Redan där ansåg jag att han gick för långt tillsammans med SVT som tillät detta. 
I programmet (ca 21 minuter och 25 sekunder) frågar han en färgad pojke vilken docka han anser vara fulast? 
Då pekar pojken på den färgade dockan. 
Därefter kommer följdfrågan om vilken av de två dockor som lillpågen anser likna honom mest? 
Och då pekar grabben på den färgade dockan. 
Men herregud, barn är inte dumma och självklart känner de till vilken hudfärg de har. 
Inte minst pga sina föräldrar och speglar. 
Hur kan man då ställa en sådan följdfråga? 
Självklart var barnet medveten om sin hudfärg och hade inget annat alternativ än att peka på den färgade dockan. 
Därför att ingen kan väl mena på fullt allvar att man förväntade sig att lillpågen skulle identifiera sig själv med den vita dockan? 
Som jag ser det så var det riktigt, riktigt vidrigt. 
Vill anmäla Soran och SVT för största kränkning av ett färgat barn någonsin i SVT:s historia.” Brevsvar i ärende 15-03361


”Tack för din anmälan mot SVT, Absolut svensk.
En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

Skälen för ordförandens beslut
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning 
bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. 

För att effektivt utnyttja myndighetens och gransknings­nämndens resurser behöver dock nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.

Beslutet är inte överklagbart
Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen.

Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mrtv.se.    

Med vänlig hälsning
Registrator”


Anmälaren utgick troligen från regeln om ”mediets genomslagskraft” och dess exempli-fiering med bl.a. hudfärg, men den som upplever sig som kränkt lär själv vara tvungen att anmäla sådana inslag. I detta fall torde det inte vara troligt att barnets förälder, som måste ha givit sitt medgivande till sonens medverkan, skulle anmäla inslaget.


Mediets genomslagskraft


Gäller: Public service, marksänd tv
Den som sänder tv i marknätet ska ta hänsyn till genomslagskraften i radio och tv när det gäller utformning, ämnen och tiden för sändning. Bestämmelsen tillämpas vid bedömning av program som innehåller eller behandlar till exempel våld, sex och droger och innebär att programföretagen ska visa varsamhet. Program som kan uppfattas som uppmaning till brott är inte är tillåtna. Det är inte heller tillåtet med inslag som är uppenbart kränkande för något av könen eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning. Tillämpningen av bestämmelsen påverkas bland annat av om det är program eller inslag med en satirisk eller skämtsam karaktär.Detta avsnitt 3 av Absolut svensk finns åter, efter att ha varit borttaget till dess att ärendets handläggning avslutats, att se på
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar