måndag 20 november 2017

50 nyanser av barndiskriminering värda att uppmärksammas mer – inte bara idag på Internationella barndagen


Idag uppmärksammar i vart fall UNICEF Sverige, det vill säga FN:s barnfond, att det är FN:s Barnrättighetskonventions födelsedag. Det är således Barnens dag, i vart fall en dag om året. I Sverige firas (oftast inte) på ett annat datum, 1 juni eller första måndagen i oktober – om alls. Max summa två av 365 dagar alltså. Vissa vuxna hävdar visserligen att alla dagar är barnens… Möjligen tänker de då på vissa svenska barn.

Unicef:s arbete kretsar kring bekämpning av fattigdom, barns rätt till överlevnad och utveckling, skydd mot våld och övergrepp, för utbildning och jämställdhet och ägnar sig allmänt åt opinionsbildning för barns rättigheter. Viktigare saker än det jag vanligtvis uttalar mig om på denna blogg, men man ska nog vara tyst om sådant men ej behärskar. Tycker jag.

Jag påminner i vart om dessa olika typer av barndiskriminering som barn fortfarande utsätts för. Följande grunder för diskriminering och grupper av barn som drabbats av diskriminering har identifierats av FN:s Barnrättskommitté vid granskningen av olika rapporter. Den inbördes ordningen är slumpmässig, således ingen antydan om deras vikt. 

Diskrimineringen sker utifrån:

"kön
handikapp
ras, främlingsfientlighet och rasism 
etniskt ursprung
sexuell läggning
speciella kaster, stammar 
”oberörbarhet" [t.ex. kastrerade eunucker]
språk
barn som inte är registrerade vid födseln
född som tvilling
barn födda på en ”otursdag”
barn födda i sätesbjudning [d.v.s. ej med huvudet först]
barn födda under abnorma/onormala förhållanden
barn under enbarns- eller trebarnspolicy
föräldralösa
på grund av bostadsförhållanden:
   skillnader mellan olika provinser/territorier/stater etc.    
   landsbygden (inklusive utflyttade till landsbygden)
   urban
   barn som bor i slumområden
   barn i avlägsna områden och avlägsna öar
   fördrivna barn
   hemlösa barn
   övergivna barn
   barn placerade i alternativ vård
   etniska minoritetsbarn placerade i alternativ vård 
   barn placerade i institutionsvård
   barn som bor och/eller arbetar på gatorna
barn som omfattas av rättssystem inriktade på unga
   i synnerhet barn vars frihet är begränsad
barn som drabbas av väpnad konflikt
arbetande barn
barn utsatta för våld 
tiggande barn
barn som drabbats av hiv/aids 
barn till föräldrar med hiv/aids 
unga ensamstående mödrar
minoriteter, inklusive
   barn till romer, resandefolk, nomader
   barn till koloniserade ursprungsbefolkningar
   icke-medborgare, inklusive
   barn till invandrare
   barn till olagliga invandrare
   barn av migrantarbetare
   barn av säsongsarbetare
   flyktingar/asylsökande
       inklusive ensamkommande flyktingar
barn som drabbats av naturkatastrofer
barn som lever i fattigdom/extrem fattigdom
barn drabbade av ojämn fördelning av nationell rikedom
social status/sociala orättvisor/sociala skillnader
barn som drabbas av ekonomiska problem/förändringar
föräldrars ekonomiska status som orsak till rassegregering i skolan
föräldraegenskaper
föräldrars religion
religionsbaserade lagar rörande personlig status
barn födda utom äktenskapet
barn till ensamstående föräldrar
barn födda på grund av incest
barn i äktenskap mellan personer av olika etniska/religiösa grupper eller nationaliteter"
(Hodgkin & Newell 2007:24-25, i min översättning)

Barn har all rätt i världen att det snarast görs något åt dessa missförhållanden.
Källa

Hodgkin, Rachel & Newell, Peter: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 3rd edition, New York:  UNICEF 2007, s. 24-25


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar