onsdag 11 maj 2016

Konståkning – en sport för ”isprinsessor” eller ”kraftkvinnor”? Exemplet Min lilla syster

Jag är fullkomligt sporttokig, men nöjer mig numera med att vara åskådare och på tv se allt som rör fotboll, hockey, amerikansk fotboll, boxning och konståkning och nästan all fri-idrott. 

Konståkning kan tyckas som en udda fågel i min uppräkning av favoritsporter med muskler, men jag finner sporten fascinerande av många skäl. Har även skrivit om den i min bok om sport i 53 svenska långfilmer (Att träna och tävla är komiskt) som kom ut i fjol. En presen-tation av bokens huvudfynd finns att läsa på 

http://www.idrottsforskning.se/sport-ar-komiskt-enligt-svensk-film/ 
Sport är komiskt enligt svensk film
28 APR 2016
TEXT: MARGARETA RÖNNBERG, HÖGSKOLAN I GÄVLE


Boken recenserades även den 13 april 2016 på idrottsforum.org på länken

Jag ska nu ur boken lyfta ut ett litet avsnitt som berör konståkning. I övrigt har jag i samma bok gjort analyser av sportande barn i Fimpen, Mitt liv som hund, Bäst i Sverige! och Hop-pet. Förutom av 48 vuxenfilmer med sportande fiktiva karaktärer, t.ex. en omvärdering av Åsa-Nisse-filmerna. Nesse är faktiskt en baddare på sport av alla de slag!


Att inte göra misstag samt maskera det svåra och fysiska


Vad har nu konståkning gemensamt med barn och barnkultur, förutom att de flesta åkare börjar väldigt tidigt? Jo, små­flickor har på sin fritid i århundraden, och åtminstone en bra bit in på andra halvan av 1900-talet, på sin höjd tävlat mot sig själva och då framför allt strävat efter att inte göra misstag: inte tappa bollen i ”Bollskola”, inte tram­­pa (eller kasta stenen) på linjen när man hoppat hage, inte heller fastna i hopp­­­­­­re­pet eller twist­bandet eller låta rock-ringen halka ned. 
        
Det har dessutom inte setts som riktigt schysst att vilja besegra sin bästis öga mot öga, där­emot att öva upp sig själv till per­fek­tion. Individuell konfron­­­ta­­­tion har ansetts ”okvin­nligt”. Man kommer heller aldrig riktigt ”i mål” när man hop­par hage eller hopprep. Pojkar verkar mindre ha oroat sig för att göra fel och har tillåtit sig att öppet tävla mot varandra, även om de också ensamma ägnat sig åt att jonglera med bollen. Det låter kanske fördomsfullt, men folklivsarkiven lik­som en empirisk studie lär fortfarande ge stöd.
       
Flera svåra och fysiskt ansträngande aktiviteter som länge dominerats av tonårstjejer och kvin­­­nor, men i stället för tekniska och mus­kel­grenar klassas som ”vackra”, tycks än idag uppvisa samma grundprincip som flickornas lek och spel: det outtalade förbudet mot att göra miss­tag – och heller inte tävla en mot en. Det gäller exempelvis bedöm­nings­­­sporter som rytmisk gymnastik (som 1998 övergav beteck­ningen ”rytmisk sportgymnastik”, kanske i en strävan bort från sport?), vol­tige, synkroni­se­rad sim­ning/­konst­sim och konst­­­­åk­ning. Varför har de bägge sist­nämn­da för­ledet ”konst”, som de (därmed?) i och för sig ofta förknippas med? Är de ens fråga om sport? Show? Eller är det som förledet antyder konst?

Konst är förstås en betydligt bättre metafor än att tala om sport i termer av krig, med alla ordets grymma och rasistiska konnota­tio­ner. Det sist­nämnda sker dock betydligt oftare, särskilt beträffande närkontaktsporter såsom hockey, men även i samband med fotboll. Dock sällan eller aldrig om konståkning, som i hög grad kommenteras i este­tiska ter­mer som en direkt följd av bedömningskri­te­rier­na.

Pojkar har öppet erkänt sig vilja vinna, varit mindre självövervakande och agerat mera reflek­tionslöst – och där­­med även lärt sig att konkurrera t.o.m. med kom­pi­sar, att chansa och uthärda att för­lora. Pojkars och mäns pres­tationer framhävs ofta som ansträngande och hårda, men hur fysiskt krävande är egentligen t.ex. golf eller trav som länge dominerats av män, medan ”kvinnosporter” belönas om de ser mjuka och lätta ut. Därmed inte sagt att de verkli­gen är mjuka eller lätta. 

Påfrestningarna kan vara enorma också i konståkning. Hur kan man då idag avgöra ifall en sport ”är” en ”flick-/kvinnosport”? Motiveringen var förr att sporten ifråga var för ansträng-ande… De konstnärliga, expressi­va aspekterna är numera avgörande. Allt fler idrotter och sporter som upplevts som ”estetiska” har efterhand ansetts som ”kvinn­liga”. Helt enkelt som alltför ”konstnärliga” och ”vackra” för män att ägna sig åt, fastän alla sporter ju upplevs och med andra ord är ”estetiska”.
       
Den retoriska fråga som här ställs – och eftersom enbart retorisk, besvaras med ”ja” – är ”Vore det kanske bättre om debatten även idag hellre domi­nera­­des av riskerna med konst­åk­ningens fysiska påfrest­ningar än av ’skönheten’, med åt­­följande utseendefixering och ät-störningar som resultat av det estetiska intryck som ska ska­pas?”. Och bättre ifall sportens behov av muskler liksom utö­­­va­­­rens styr­ka och mod framhölls? Fast hur kan det estetiska och konst egentligen vara kvinno­märkt? 


Prinsessor hör hemma i sagor – inte i sport


I Svenska filminstitutets beskrivning av Min lilla syster (2015, Sanna Lenken) samt recen-sioner, blir den genre som konståkning tolkas med hjälp av tyvärr en saga. Ty det är ju i sagan som ”isprinsessor”, ”skrid­­­skoprinsessor”, ”skridsko­­­drottningar” och ”dröm­mar” hör hemma... Dessa beskrivningar kritiseras dock veterligen säl­lan, till skillnad från Disneys ”prinsessor”. 

Filmtiteln Min lilla syster/My Skinny Sister är kryptisk på svenska och filmen borde kanske hellre ha hetat Min lilla storasyster eller Min systers smala olycka. Berättelsen handlar förvisso lika mycket eller mer om lillasyster Stella (Rebecka Josephson) och händel­serna är helt och hållet betraktade ur den­na 12-åriga flickas både avundsjuka, svartsjuka, kärleksfulla och insikts­­­fulla per­­­spektiv, när hon på ett strålande spelat och gestaltat sätt iakttar den fem år äldre konståk­­­­nings­­tävlande systern Katja (Amy Deasismont, lika strålande). Det rör sig om ett familjedrama med åldersrekom­­­mendationen ”Från 11 år”.
       
Regissören Lenken ville först betitla filmen Min ätstörda syster, men producenterna me­na­de att det skulle skrämma bort publik. Den svenska filmti­teln är avsedd att inte fokusera alltför mycket på kroppen ty filmen handlar mer om ångest, har regissören själv framhållit i en estraddiskus­sion (3/2-15) som finns på YouTube. Ät­stör­­ningar handlar onek­­li­gen ofta om existentiell ångest. Men ångest inför vad? Det fram­går faktiskt inte riktigt av filmen, vilket är dess enda svag­het.

Sanna Lenken på MIK-dagen 3/2-15 https://www.youtube.com/watch?v=ugq02r4rn2w

Min lilla syster beskrivs alltså så här i Svenska filminstitutets filmdatabas: 
Stella är 12 år och på väg in i de spännande tonåren. Hon jämför sig med sin per­fekta storasyster Katja, konståknings-talangen som lyckas i allt. Världen vänds upp och ner när Stella i hemlighet upptäcker att Katja brottas med en svår ätstörning. Sjukdomen får familjelivet att krackelera och Stella ställs inför svåra val. En film om fallna isprinsessor, systerrivalitet och drömmar som gått fel.

Redan här blir åskådaren således inriktad mot ”prinsessor” och ”drömmar”. Hur ofta fram-ställs killars sportambitioner som ”drömmar”? Drömmar är förstås fysiskt passiva...

Sanna Lenken har intervjuats i utländsk press och bl.a. sagt att ”ät­stör­­ningar är ett slags missbruk ungefär som alkoholism, men också en sjukdom nära kopplad till köns­roller och bilden av kvinnan” (Asp, Variety 31/1-15). Hon har även framhållit motivet till val av sport, samt avslöjat att sjukdomen är självupplevd:


I had anorexia from 16 to 20 and I’ve met so many young, talented girls who get eating disorders. There is something about society that makes so many young girls want to change themselves, a pressure on them” [..]

My Skinny Sister is set against the backdrop of competitive ice skating, a decision which was made based on “wanting a world that was as physically demanding as possible,” says the director, who has her own background in dancing. “The sound of the skates, the fact that if you fall on the ice you could die. It’s a rough and harsh atmosphere, but at the same time it’s supposed to look beautiful, and like there is no effort in it, says Lenken (Cooper 29/1-15).


Om tonårstjejers ”Hunger Games”


Inledningsvis får vi se Katja vinna eller åtminstone lyckas väl i en tävling och gratuleras av småflickor med rosor, förutom av föräldrarna och systern. Mam­man säger sig vara stolt över henne, men Katja själv fokuserar bara på det som hon gjorde fel: ”Jag missade jätte­många saker.” Som uppmuntran får hon av för­äldrarna en fin konståkningsdress med paljetter, som hon blir glad över. Hela tiden tror hon sig emellertid vara tvungen att träna, samt äta kalo­ri­­­­­­­­­snålt. 

Filmen skildrar sedan de för anorexi (och delvis bulimi) typiska dragen med tvångsmäs­­sig trä­ning, lågt energiintag, självdiscipli­ne­ring, manipulativt agerande, hetsät­ning, konst­kräkningar, humörsvängningar, nedstämdhet, känslor av meningslös­het, hjälplöshet. Allt interfolierat av träning på is och annat underlag. 

Samtliga recensioner och presentationer av filmen tycker sig ha funnit för­kla­ringen till ätstör­ningen i en dys­funktionell familjesituation, både att en alltför engagerad och under-förstått krävande ”anorektisk familj” skulle betinga anorek­tikern, och att föräldrarna skulle vara för likgiltiga, frånvarande och blinda. Det är emellertid svårt att upptäcka några tecken på någotdera. 

Modern som är projektle­da­re är visserligen borta en hel del från familjen och stressad, men från­varon upp­vägs av den alltid närvarande, perceptive och insiktsfulle fa­dern. Inte heller kan modern an­klagas för att pusha Katja alltför hårt, även om det är hon som säger sig vara ”stolt” över dot­terns fram­gång. En antydan skulle för­­­­visso kunna vara när Katja till sin lillasyster Stella säger: ”Det är precis som mamma säger: Du har ingen disciplin! Det är skillna­den mellan dig och mig!” 

Vi ser helt enkelt en typisk svensk familj av idag, vad föräldrarna anbelangar. Vore de verk­­li­gen problemet, är det svårt att förstå hur en så klok dot­ter som Stella kan vara uppvuxen inom samma fyra väggar. Deras reaktion på den äldsta dot­terns beteende, när de väl börjar inse vad det hela rör sig om, är på intet vis mer hand­­­fallen än de allra flestas skulle vara. Inte heller träna­ren fram­ställs som särskilt hård eller krävande. Han insisterar på att Katja ska träffa en läkare när hon visar sig trött och stänger t.ex. av henne från träningen när hon ser svag ut. Det finns helt enkelt ingen livs leva­n­de ond antagonist i denna berättelse.


Odjuret Anorexia Atletica i modern varningssägen

    
Filmen har setts som en varningssaga om vikten av att uppmärksamma var­ningsteck­­nen och förstå konsekvenserna av en hemsk sjukdom. Här före­kommer dock inga av sagornas karak-teristiska kännetecken, varken beträffan­­­de innehåll, ka­rak­­tärer eller magiskt skimmer. Här härskar realism och ingen i filmen uttalar heller ordet isprinsessa, som i vanlig ordning kunde föra tankarna till sagor. Min lilla syster skulle möjligen kunna kallas för en varnings-fabel om ett odjur. 

Berät­tel­sen är emellertid snarare en modern sägen, påminnande om de väsen som i svensk folk­­tradition fått för­kla­ra än det ena, än det andra. Till skillnad från sagor och fabler, gör sägner anspråk på att vara sanna. De har ofta haft till uppgift att av­­­­­skräcka inte minst barn och unga från olika faror och har därför olyckligt slut. 
        
Idag kan många av sägnerna te sig skrattretande, när de med hjälp av över­na­turliga väsen för­klarat sjukdomar, som vi skulle tala om i termer av virus eller gener. Nuförtiden berättar vi inte om sjukdomsalstrande älvor, eller om hur vit­ormen biter sig in i själen. Inte heller idag är dock orsakerna bakom många sjuk­domar klarlagda. Numera varnas unga med hjälp av bl.a. filmer med under­för­stådda eller, för de yngre, över­tydliga levnadsregler.
        
I Min lilla syster tycks ångesten inför hunger, snarare än själva maten, bli var­ningssägnens onda karaktär. Det finns nämligen ingen annan skurk i denna sägen än just hunger som ett slags osynligt monster, som kommer utifrån och försöker tränga in i och förgöra Katja. Kanske ”skyller” recensen­ter­na på för­äl­d­­rarna, därför att ingen annan antydan om möjliga orsaker till ätstörningarna ges i själva berättelsen. I en intervju ger upphovskvinnan själv dock en ledtråd till vad som i detta fall föranleder ångesten. Det är inte någon generell utseendefixering föranledd av den sedvanliga skurken modetidningar, utan en specifik.
       
Det vore givetvis att begära för mycket av en filmare att komma med svaret, när läkarveten­skapen inte heller riktigt kan förklara anorexi fullt ut. Lenken gör emellertid själv ett intres­sant antagande i inter­vjun i Screendaily ovan, när regis­sören tycks lyfta fram just konst­åk­ningen (likt annan hård fysisk aktivi­tet såsom dans) som orsaksförklaring till Katjas ageran­de. 

Det rör sig nämligen här uppenbarli­­gen inte om ”vanlig anorexi”, anorexia nervosa (där ambivalenta känslor inför det­ta att ”vara på väg in i vuxen­­livet”, som pappan i filmen också talar om, oftast ver­kar vara oerhört centrala), utan om ”sportanorexi”. Och inte om vilken sport som helst, utan om en ”este­tisk sport”, där pres­ta­tionen eller det behagfulla intrycket – inled­ningsvis – visar sig faktiskt för­bättras av en lättare kropp i och med ((över)tron på) lägre vikt, men där det restriktiva ätandet sedan går överstyr. 

Ty det handlar nog ändå i hög grad om kroppens yttre även för en konstsport­ano­rektiker. Sportens obligatoriska figurer är visserligen borttagna, men har nu er­satts av en ”obligatorisk figur”, som Wiegman & Zwinger (1995) uttryckt saken. Kvinn­­liga utöva­re av just image­sporter som gym­nastik och konståkning, men även balett, har befunnits ha störst risk för att utveckla sådan typ av ätstör­ningar (Sungot-Borgen & Torstveit 2004). 
        
Manusförfattaren, regissören och f.d. dansaren Sanna Lenken säger alltså i intervjun med Cooper (2015) att hon ville förlägga handlingen till ”en så fysiskt krävande mil­jö som möjligt”: ”en hård och sträng atmosfär som samtidigt för­utsätts se vacker ut och komma av sig självt, utan kraftan­strängning”. Synd bara att inte just detta gestaltades tydligare i filmen. Utifrån klassisk estetik har normen varit att de konstnär­ligt sett främ­sta prestationerna döljer hur de uppnåtts på ett slitsamt sätt. Det svåra ska se har­mo­niskt och lätt ut. Det gäller mål-ningar, filmer såväl som sport. 

Det vore att föredra att en sport utövad av unga starka tjejer och kvinnor, men som går ut på att fram­ställa dem som sköra och gracila objekt, till glädje för den över­­vägande kvinnliga f.d. unga (sköra? gracila? hårt slitande?) publikens este­tiska upp­level­ser, hellre betonade det hår­da arbe­te och de bemästrade fysi­ska påfrest­ningar som lig­ger ba­­­kom konståka­rens presta-tion. Har detta verkligen sin grund i en ”manlig blick”, kunde väl per­for­mance­­konst­­­­närens hårda arbete och muskler som skapar det sköna objek­­tet lika gärna framhävas? Dessutom vore det ärligare om Konståkningsförbundet, som Min lilla syster, erkände konstkräk­ningar­na, förutom hade minimiviktkrav för åkarna eller viktregler, precis som backhoppning har.

Eller är det kanske vi kvinnor som får tjejerna att från tidig ålder tro att det är farligt att göra misstag?


Referenser


Asp, Jon: ‘Sister’ plays in competition at Goteborg and at Berlin’s Generation Kplus, Variety January 31, 2015

Cooper, Sarah: Sanna Lenken, My Skinny Sister, Screendaily, 20 January, 2015

Sungot-Borgen, J. & Torstveit, M.K: Prevalence of ED in elite athletes is higher than in the general population, Clinical Journal of Sport Medicine 14 (2004):1, s.25-32

Wiegman, Robyn & Zwinger, Linda: Tonya’s bad boot, or, go figure, sid.103-121 i Cynthia Baugh­man (red): Women On Ice. Feminist Essays on the Tonya Harding/Nancy Kerrigan Spectacle, New York: Routledge 1995

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar